Delvis distansundervisning

Delvis distansundervisning

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge som är huvudman för Ingelstadgymnasiet har idag den 10 februari 2021 fattat ett nytt beslut rörande hur skolverksamheten ska bedrivas med anledning av Coronapandemin. Beslutet innebär att undervisningen kommer att bedrivas delvis på distans. Beslutet gäller till och med 31 mars.

Undervisning

Undervisningen på Ingelstadgymnasiet fortsätter vara en kombination av distans-och närundervisning. V 9-10 kommer all undervisning för åk 1 ske på skolan och åk 2 och 3 har distansundervisning med undantag för praktiska moment och examinationer som genomförs på skolan. Upplägget för den skolförlagda undervisningen finns i PDF:en Upplägg av undervisningen v. 9-10_. Information och riktlinjer för distansundervisningen finns i PDF:en Praktisk information distansundervisning vt 21.

Vi planerar för undervisning på skolan för åk 2 under v 11-12. Ytterligare information om upplägg av undervisningen för v 11-12 kommer i början av v 10.

Internat

För att minska resandet för elever med skolförlagd undervisning finns det möjlighet för elever att vara kvar över helgen. Kontakta Kjell-Erik Sagebrant angående detta. Under helgerna finns personal tillgänglig.

Under tiden som distansundervisning bedrivs har eleven kvar sin plats på internatet och hyresavtalet gäller tills vidare. Eleven använder sitt boende då skolan kallar in eleven för praktisk undervisning på skolan. Vårdnadshavare alternativt elev erhåller fortsatt inackorderingstillägg från CSN. Därför fakturerar skolan för boendet som innan. Matkostnaden faktureras inte under perioden som eleven har distansundervisning.

Kost

Ingelstadgymnasiet tillhandahåller frysta lunchlådor för elever som har distansundervisning. Kontakta skolköket för beställning och information.

Rekommendationer

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och allmänna råd.

Ytterligare information

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/januari/gradvis-atergang-till-narundervisning-pa-gymnasiet/

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19—regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset—fragor-och-svar-utifran-skollagstiftningen#Text

Huvudmannens beslut PDF Huvudmannabeslut rörande gymnasieskolor och Corona 20210210

Vi uppdaterar hemsidan vid ny information.