GDPR – personuppgifter

Följande gäller fr.o.m. 25 maj 2018.

Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge hanterar idag personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende av direktiv 95/46/EG (GDPR) vilket ställer höga krav på hanteringen av personuppgifter. Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge bedriver ett förändringsarbete för att säkerställa att personuppgiftshanteringen kommer att ske i enlighet med GDPR.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv i Hushållningssällskapets Kalmar-Kronoberg-Blekinges register, utan kostnad. Skicka din begäran om registerutdrag till info.h@hushallningssallskapet.se. För att vi ska kunna säkerställa att det är rätt person som hämnat ut registerutdraget kommer du att få ange på vilket av våra kontor du vill hämta utdraget. Den som hämtar utdraget ska kunna legitimera sig. Om du anser att någon uppgift om dig i ett register är felaktigt eller missvisande, bör du kontakta oss.